Evidence dokumentů 2024: Připravte se na změny

Popis akce

Konference proběhla 7.3.2024 v prezenční podobě a také byla streamována (online). Registrovat se můžete i dodatečně a zhlédnout akci v plném rozsahu ze záznamu.

Konference je určena pro všechny, kteří se zabývají spisovou službou, informačními systémy a evidencí dokumentů u veřejnoprávních původců. V jejím průběhu vás seznámíme se zásadními změnami Zákona o archivnictví a spisové službě (499/2004 Sb.), které byly přijaty výborem pro veřejnou správu a očekává se, že projdou celým legislativním procesem na jaře tohoto roku.

Změny se dotknou nejen spisových služeb, ale také zpracování veškerých informací v jiných systémech u veřejnoprávních původců. Po několika desetiletích se konečně v oblasti e-governmentu zavádí povinnost pro oběh dokumentů v elektronické podobě takovým způsobem, aby dokumenty vyhotovené jedním původcem šlo dále automatizovaně zpracovat u přijímacího původce.

V souvislosti s atestacemi elektronických systému spisové služby se posouvají závazné termíny a dochází k vyloučení některých skupin veřejnoprávních původců z povinnosti mít atestované eSSL, mění se i některé související ustanovení zákona č. 499/2004 Sb.

V programu se budeme věnovat také aktuálním projektům e-governmentu - eDoklady, nový registr zastupování REZA a některé další.

Záštitu nad konferencí převzal poslanec Jakub Michálek. V úvodním vystoupení představí pozměňovací návrh, který uvedené změny zavádí.

Cena

Záznam
4.000 Kč + DPH 


Datum a čas

07/03/2024
09:00 - 14:15h

Místo

Hotel Grandium, Praha / Online

Politických vězňů 913/12

Praha 1 - Nové Město

Z programu

Jakub Michálek | Představení pozměňovacího návrhu zákona č. 499/2004 Sb.
Navrhovatel novelizace zákona č. 499/2004 Sb. vám představí hlavní změny v oblasti evidence dokumentů, které umožní rychlejší a efektivnější rozvoj e-governmentu. Příspěvek se zaměří na zdůvodnění poslaneckého návrhu a vysvětlí, jaké dopady budou mít na občany a veřejnoprávní subjekty. Seznámí vás s dalšími plánovanými aktivitami, které mají za cíl dosáhnout stavu, kdy "obíhají data, ne občané", a které zvýší rychlost a transparentnost řízení a zpracování podání. Na závěr budete informováni o dopadech těchto změn na atestace eSSL.

Robert Piffl | Podrobný přehled dopadů změn zákona
Podrobně rozebereme veškeré novelizační body, včetně jejich dopadů na veřejnoprávní původce nejen v oblasti spisové služby, ale prakticky veškerých informačních systémů využívaných veřejnoprávními původci. Detailně projdeme nové pojetí regulace v oblasti informačních systémů, které nejsou eSSL a naopak informačních systémů, které jsou eSSL. S ohledem na návrat k původnímu účelu zákona o archivnictví a spisové službě, tj. regulace oblasti archivnictví a související evidence a výběru informací od veřejnoprávních původců směrem k příslušným archivům, dále pak oblasti výkonu spisové služby, včetně regulace elektronických spisových služeb, dochází ke zcela novému pojetí regulace jiných informačních systémů, než eSSL. Autor vás seznámí s dopady na již existující systémy, tak na nové systémy uváděné do provozu od 1.1.2025. Příspěvek je zcela zásadní i s ohledem na řadu výběrových řízení, neboť u těch otevřených je třeba zapracovat požadavky nově vyplývající z novely zákona. Poslední část příspěvku bude věnována dopadům na oběh dokumentů s definovanými strukturovanými údaji, pro automatizované zpracování.

Petr Kuchař | Oběh elektronických dokumentů s vnořenou vrstvou XML
Seznámíme se s rolí DIA při definici schémat, podrobněji vysvětlíme existující schéma pro elektronickou fakturaci ve formátu ISDOC.PDF a dále pak přípravu návrhu strukturovaných dat pro “obecný” elektronický dokument. Oba tyto modely budou v souladu s novelou zákona č. 499/2004 Sb. uveřejněny na webových stránkách DIA v termínu určeném v zákoně a budou muset být zapracovány nejen do eSSL, ale též do dalších informačních systémů. To bude mít samozřejmě dopady i na schvalování projektů příslušným odborem DIA, se kterými vás autor příspěvku stručně seznámí.

Celý program

Přednášející


Jakub Michálek
poslanec, Pirátská strana
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D., právník a politik, od října 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR a předseda poslaneckého klubu Pirátů, v letech 2012 až 2013 a opět 2016 až 2020 místopředseda České pirátské strany, v letech 2014 až 2017 zastupitel hlavního města Prahy. Na Univerzitě Karlově vystudoval teoretickou fyziku a doktorské studium teorie práva se zaměřením na jeho počítačové modelování. Mimo jiné se věnuje zlepšení fungování veřejné správy, přístupu k informacím a digitalizaci.

Petr Kuchař
zástupce ředitele, Digitální a informační agentura
Ing. Petr Kuchař vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. V roce 1991 začátek podnikání, v roce 1992 spoluzaložil dnešní ABRA Software a.s., jednoho z velkých českých producentů ekonomického software pro firmy a podnikatele. Pracoval na vývoji několika řad sw ABRA v mnoha technických i manažerských rolích, naposledy jako ředitel pro strategické zákazníky. Během podnikání od roku 2007 členem ŘV a později i členem představenstva SPIS (dnes ICT Unie). Zakladatel a vedoucí pracovní skupiny pro Elektronické standardy výměny dat v ICTU, která stojí za českým národním standardem elektronické fakturace ISDOC. Od roku 2010 člen Mnohostranného národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce České republiky v Evropském fóru pro elektronickou fakturaci. V listopadu 2014 opouští pozice v ABRA Software i ICT Unii a přijímá výzvu náměstka Ministerstva vnitra pracovat v roli Hlavního architekta eGovernmentu. Do března 2023 zastával pozici ředitele odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra, od 1. dubna 2023 je zástupcem ředitele nově vzniklé Digitální a informační agentury.

Petr Tiller
Technical Architect for eGovernment, Digitální a informační agentura

Robert Piffl
Poradce pro legislativu elektronických dokumentů
Ing. Robert Piffl vystudoval ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a souvisejícími technologickými a legislativními aspekty. V letech 2005-2009 působil na Ministerstvu financí v autorském kolektivu připravujícím nový zákon o účetnictví a zákona o auditorech, účastnil se expertních jednání na mezinárodní úrovni v projektu ČSÚIS a v roce 2008 společně s kolektivem autorů dokončil práce na prováděcích předpisech k zákonu o účetnictví. Následně v letech 2010-2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce MF v projektu "Elektronizace zadáváni veřejných výběrových řízení”, člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových dokladů. Od roku 2014 do roku 2018 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, člen poradního orgánu ministra vnitra - řídící skupiny elDAS, člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, člen "Cooperation Network for Electronic identification” v rámci elDAS. V současné době na Ministerstvu vnitra působí v týmu připravujícím nové právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby. Společně s kolektivem autorů spoluautor publikace "Nařízení eIDAS: Komentář - Josef Donát, Robert Piffl, Martin Maisner”. Jako specialista na problematikou elektronických dokumentů a jejich evidence se detailní znalostí právních úprav je členem expertního týmu Institutu pro správu dokumentů a podílel se v roce 2021 na detailní analýze problematiky související s novu právní úpravou v oblasti stavebního práva v rámci veřejné zakázky pro MMR. V roce 2021 je též spoluautorem právní úpravy - vyhlášky upravující podmínky vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. V roce 2021 se aktivně podílel na práci pracovní skupiny při CEF e-Archiving, je členem pracovní skupiny pro tvorbu nového standardu elektronické fakturace a spoluautorem návrhu nového formátu pro elektronickou fakturaci ISDOC/PDF-A. V roce 2021 připravoval pro Odbor archivní správy a spisové služby na Ministerstvu vnitra návrhy materiálů k atestacím eSSL a připravoval s experty z Národního archivu novelizaci vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby a dále pak na návrhu úpravy Národního standardu pro eSSL. V současné době též působí jako odborný poradce pro ŘSD v oblasti elektronických dokumentů, přičemž v rámci projektů v ŘSD se též zabývá problematikou CDE a BIM, kde posuzuje realizovat řešení tak, aby byly v souladu s právními úpravami.

Partneři konference

Mediální partneři

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.